چکیده :

یکی از عواملی که منجر به سقوط قیمت سهام می‌شود اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و عملکرد منفی در داخل شرکت است. در صورتی که مدیر شرکت دارای نقش دوگانه باشد با توجه به نفوذ و قدرتی که خواهد داشت بهتر می تواند اخبار بد شرکت را در راستای منافع خود انباشت نماید که این امر خود موجب افزایش  احتمال ریسک سقوط قیمت سهام می گردد. نقش دوگانه مدیرعامل اشاره به وضعیتی دارد که مدیرعامل شرکت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره نیز باشد. هدف پژوهش حاضرتعیین تاثیر دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش تعداد 98 شرکت  از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388الی 1393 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از دو معیار ریسک سقوط قیمت سهام از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر هر دو معیار ریسک سقوط قیمت سهام تاثیری مثبت  و معنادار دارد.به بیان دیگر مدیران با نقش دوگانه باعث افزایش احتمال ریسک سقوط قیمت سهام می گردند.

عنوان مقاله [English]

The Effect of CEO Duality on Future Stock Price Crash Risk

چکیده [English]

One of the factors that led to stock price crash is managers’ activities to conceal bad news and negative performance inside of the company. If the CEO has a dual role with regard to influence and power will be better hoarding company Bad news In line with their interests that it would increase its stock price crash risk. The dual role of CEO refers to a situation where the CEO is also the Chairman or Vice Chairman of the Board. The purpose of this study is to determine the effect of CEO duality on the future stock price crash risk .In order to attain the research purpose, 98 companies among the listed companies in Tehran Stock Exchange during the years of 1388 to 1393 (2010 – 2015) were selected as statistical sample. Stock price crash risk was computed by utilizing the two criteria. In order to test the hypothesis, by using two measures Stock price crash risk, multivariate linear regression model and panel data have been used. The results of this study indicated that CEO duality has a positive and significant effect on each two criterion related to the stock price crash risk. In other word, CEOs’ dual role cause increasing possibility of stock price crash risk.

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

نویسندگان:داریوش فروغی ؛ امین ساکیانی

فایل :تاثیر دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام pdf

کد خبر:8334