چکیده :

هدف این پژوهش بررسی تاثیر معیارهای منتخب بر رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی بر دقت پیش بینی سود است. دقت پیشبینی سود از طریق میزان درصد تغییرات در تفاضل خطای پیش‌بینی سود اندازهگیری شده است و اطمینان بیش از حد مدیریتی نیز براساس معیار نسبت مخارج سرمایه‌ای به کل دارایی‌ها محاسبه گردیده‌ است. با استفاده از روش نمونهگیری حذفی سیستماتیک ۱۰۸ شرکت طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون چندگانه به شیوه دادههای تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان می‌دهد که اطمینان بیش از حد مدیریتی بر دقت پیش‌بینی سود تاثیر منفی و معنی‌دار دارد. همچنین، خوشبینانه بودن پیش‌بینی سود سال گذشته و اختیار مدیریتی بر رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی و دقت پیش‌بینی سود تاثیر منفی و معنی دار اما افق زمانی بر این رابطه اثر مثبت و معنی‌دار دارند.

کلیدواژه ها:

اختیار مدیریتی؛ اطمینان بیش از حد مدیریتی؛ افق زمانی؛ پیش‌بینی خوشبینانه؛ دقت پیش‌بینی سود

 

عنوان مقاله [English]

The Effect of Selected Criteria on the Relationship between Managerial Overconfidence on the Accuracy of Earning Prediction

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of selected criteria on the relationship between managerial overconfidence on the accuracy of earning prediction. The accuracy of earning prediction is measured by through the change percent in the difference earning forecast error and managerial overconfidence is measured by capital expenditures ratio criterion to total assets. The 108 companies are selected by systematic elimination method from the companies listed in Tehran stock Exchange during the years of 2008 to 2016. In order to hypotheses testing used pool data regression model. The results show that managerial overconfidence has significant and negative impact on the accuracy of earning prediction. Also, optimistic earnings forecasts of last year and managerial discretion have negative and significant impact on the relationship between managerial overconfidence and the accuracy of earning prediction. but time horizons has positive and significant impact on the relationship between managerial overconfidence and the accuracy of earning prediction.

 

 

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

فایل :تاثیر معیارهای منتخب بر رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی و دقت پیش بینی سود pdf

کد خبر:۸۷۷۷