پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۲۹۶/د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ و با عنایت به تغییرات سامانه دریافت فهرست حقوق و دستمزد در اجرای مقررات بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنها بنابر اختیار حاصل از مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد:

در مواردی که مؤدیان محترم مالیاتی تا مواعد مقرر در این بخشنامه، نسبت به “ارسال فهرست حقوق بگیران” و “پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه” اقدام نمایند؛ ادارات امور مالیاتی موظفند امکان برخورداری صد در صدی بخشودگی جرائم موضوع ماده (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم را تا مواعد مقرر فراهم نمایند.

  • انجام تکالیف مالیاتی مرتبط با حقوق و مزایای فروردین ماه تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  • انجام تکالیف مالیاتی مرتبط با حقوق و مزایای اردیبشهت ماه تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

 

 

تمدیدمجدد ارسال لیست مالیات حقوق فروردین واردیبهشت سال ۱۴۰۳

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: خانم ریحانه شهبازی

کد خبر : : ۱۰۵۵۳