سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی برای مالیات عملکرد سالهای ۹۱ تا۹۴ را مشخص کرد.

در بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اعمال جرائم ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۹۳،۹۲،۹۱ و ۹۴آمده است، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم ماده ۱۶۹ قانون مذکور ۵سال از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه تعیین شده است.

بندهای ۶،۵ و ۷ آیین نامه مذکورنحوه ویرایش اطلاعات در فهرست معاملات را مشخص کرده است.

بند ۱۰ بخشنامه مورد اشاره تاکید دارد، آرای صادره در هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص مطالبه جرائم ماده ۱۶۹، در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر در هیئت ماده ۲۴۷ قابل طرح می‌باشد.

همچنین در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی، ادارت کل امور مالیاتی مکلف شدند، به منظور اثر بخشی جرائم مقرر در رعایت تکالیف مودیان ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرائم ماده ۱۶۹قانون همزمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مالیاتی مودی مورد رسیدگی قرار گیرد.

جزییات آیین نامه جدید رسیدگی به جرائم مالیاتی+ سند

جزییات آیین نامه جدید رسیدگی به جرائم مالیاتی+ سند

اخبار حسابداری و حسابرسی/ تسنیم
کد خبر:۹۰۹۶