چکیده :

در این پژوهش با بهره گیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمین های و استفاده از مصاحبه های عمیق، ذینفعان اصلی حسابرسی داخلی مورد پژوهش قرار گرفتند. در این راستا با ۳۲ نفر از ذینفعان اصلی اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد « (استفاده کنندگان و ارائه کنندگان) حسابرسی داخلی با عناوین اجرایی، اعضای کمیته های حسابرسی، مدیران حسابرسی داخلی شرکتهای ایرانی و همچنین شرکای مؤسسات و سایر ذینفعان و » حسابرسی بزرگ عهده دار حسابرسی مستقل یا ارائه خدمات برون سپاری حسابرسی داخلی مسئولین سازمان بورس، جامعه حسابداران رسمی، هیئت مدیره انجمن حسابرسان داخلی و چند « ناظران شامل به عنوان نهادهای ناظر، نیز مصاحبه صورت گرفت. مضافا از داده های متنی » تن از مدیران سازمان حسابرسی مندرج در ۲۶ مصاحبه، یادداشت و میزگرد منتشرشده در مجله ها و نشریه های حرف های پیرامون حسابرسی داخلی که عمدتا ارائه کننده دیدگاه ذینفعان فوق الاشاره پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی بود نیز استفاده شد. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز که مختص رویکرد نظریه زمین های است، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مقوله های کلان، مقوله های اصلی و خرد مقوله ها )مفاهیم( استخراج گردید. به کمک رویکرد سیستمی که شامل ورودی ها، فرایند، خروج یها، نتایج )پیامدها( و عوامل زمین های است، مدل کیفیت حسابرسی طراحی و مقول ههای پدیدار شده در قالب آن ارائه گردید. با عنایت به محدود بودن دامنه پژوهش های پیشین پیرامون کیفیت حسابرسی و به ویژه فقدان پژوهش جامع در ایران در این خصوص، مدل طراحی شده که چندوجهی بوده و حاصل دیدگاه ذینفعان مختلف حسابرسی داخلی است، دیدگاه جامع و وسیعی از کیفیت حسابرسی داخلی ارائه می نماید که می توان از آن در برنامه های تضمین و بهبود کیفیت حسابرسی داخلی، ارزیابی کار حسابرسی داخلی، برنامه های توسعه ای حسابرسی داخلی، اعمال نظارت مؤثرتر )توسط کمیته حسابرسی، مدیران شرکت، انجمن های حرف های و نهادهای ناظر( و سایر راهبردهای کلان جهت توسعه حسابرسی داخلی در ایران، از آن بهره برد.

 

اخبار حسابداری و حسابرسی/دانش مالی

نویسندگان : محمدرضا نیکبخت ، ذبیح اله رضایی، وحید منتی

فایل :طراحی مدل کیفیت حسابرسی داخلی pdf

کد خبر:۹۳۲۴