در این لیست به میزان درصد و مبالغ حق بیمه ها در سال ٩۵ در قالب انواع بیمه ها اشاره شده است.(مبالغ اعلام شده تقریبی است و تعیین دقیق مبلغ توسط کارشناسان شعب صورت می گیرد)

لیست انواع بیمه ها و درصد پرداخت آنها در سال 95

حسابداری و حسابرسی

کد خبر:6669