به نام خدا

قرارداد انجام خدمات مشاوره مالی

این قــــرارداد بین شرکت ……………………………………… به نمایندگی آقای ………………………….. که در این قرارداد به اختصار شرکت نامیـــده می­شود از یک طرف و آقای ……………………….. فرزند ……………… دارنده کد ملی شماره ……………………………. صــــادره از …………………… متولد ………………………  به نشانی …………………………………………………………………… و تلفن ……………………………… از طرف دیگر که در این قرارداد و به اختصار ، مشاور نامیده می‌شود طبق قرارداد و شرایط ذیل منعقد می‌شود

ماده 1 موضوع قرارداد :

استفاده از خدمات مشاور در زمینه امور مالیاتی و نظارت بر کلیه امور مالیاتی و تهیه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده دوره های 3 ماهه و صورت معاملات فصلی و دفاتر قانونی مربوط به سال مالی شرکت…………………………..

ماده 2 مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ …………………. منعقد و به مدت …………….. ماه به صورت مشاوره­ای است که در صورت توافق طرفین قابل تمدید می‌باشد.

ماده 3 مبلغ حق الزحمه:

3-1 مبلغ حق الزحمه برای انجام خدمات مشاوره‌ای موضوع قرارداد ماهیانه …………………………ریال (………………….. ریال) می‌باشد که در قبال تایید شرکت ، به مشاور قابل پرداخت می‌باشد ، ضمناً در طول اجرای موضوع قرارداد نیز به نسبت خدمات ارائه شده حق الزحمه قابل پرداخت است.

3-2 مبلغ حق الزحمه و ایاب و ذهاب برای شرکت در هر جلسه به همراه تنظیم لوایح دفاعی در هیاتهای بدوی و حل اختلاف مالیات و بیمه که مربوط به دوره های مالی قبل از مدت قرارداد است مبلغ ……………………….. ریال (………………….. ریال) و  بدون در نظر گرفتن رای هیات از طرف شرکت به مشاور قابل پرداخت می باشد.

تبصره 1 : موضوع مرخصی و حق سنوات و سایر مزایای حقوق و دستمزد مانند حق مسکن و اولاد و بن مشمول این قرارداد نمی‌باشد و شرکت هیچگونه تعهدی جز آنچه در متن این قرارداد ذکر شده در مقابل مشاور ندارد.

ماده 4 محل خدمت:

مشاور متعهد است جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای در محل شرکت واقع در ………………………………………………………………………….. و یا هر محل دیگری که در محدوده شهر تهران از طرف شرکت اعلام میشود، حاضر و خدمات لازم را به شرکت ارائه نماید.

ماده 5 تعهدات شرکت:

5-1 شرکت متعهد می گردد کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را به نحوی مطلوب و مقتضی و مورد تایید مشاور تهیه، بایگانی و در اختیار ایشان قرار دهد.

5-2 شرکت متعهد میگردد کلیه عملیات اجرایی مالی از جمله فاکتور یا صورت وضعیت ها، پرداخت حقوق و مالیات و بیمه را راسا انجام دهد و مستندات آن را به نحوی مطلوب بایگانی نماید.

5-3 شرکت متعهد میگردد حق الزحمه مشاور را بصورت ماهیانه ، در پایان سی روز از تاریخ آغاز قرارداد پرداخت نماید.

5-4 شرکت متعهد است درصورت نیاز به مشاور جهت حضور در جلسات مرتبط با ممیزی مالیاتی وحل اختلاف حداقل پانزده روز قبل از تاریخ مقرر، مشاور را در جریان قرارداده تا مستندات و هماهنگی های لازم تهیه شود.

ماده 6 تعهدات مشاور:

6-1  مشاور متعهد است اسناد و مدارک تهیه شده توسط نماینده شرکت را بر اساس استانداردهای حسابداری در دفاتر حسابداری شرکت ثبت و گزارشات مورد نیاز  شرکت را استخراج و تحویل نماینده ایشان نماید.

6-2 مشاور متعهد میگردد کلیه عملیات موضع قرارداد را در محل شرکت به انجام رساند و از خارج نمودن اسناد و مدارک خودداری نماید، مگر اینکه قبلا موضوع به اطلاع و توافق کتبی نماینده رسیده باشد، بایگانی اسناد حسابداری شرکت در محل شرکت صورت می پذیرد و پس از اتمام کار تحویل نماینده شرکت میشود.

6-3 مشاور موظف است که درجلسات مرتبط با ممیزی مالیاتی و حل اختلاف مربوط به دوره مالی مدت قرارداد ( حتی بعد از اتمام قرارداد ) حضور بهم رسانیده و مدارک و مستندات اداره دارائی را تهیه و همراه با لوایح دفاعیه خود دراختیار سازمان مربوطه قراردهد.

6-4 مشاور متعهد است اطلاعات و گزارشات مورد نیاز جهت حسابرسی را در موعد مقرر تهیه و در اختیار حسابرسان قراردهد.

6-5 مشاور متعهد است وظایف و امور مشورتی محوله موضوع ماده 1 که از طرف شرکت به وی محول می‌شود به نحو احسن و در زمان مورد نیاز شرکت به انجام رساند.

6-6 مشاور متعهد است که مقررات ایمنی ، حفاظتی و اداری شرکت را دقیقاً رعایت نماید.

6-7 مشاور متعهد می‌گردد کلیه آمار و اطلاعات مربوط به عملیات شرکت را که به اقتضاء و ضرورت اداری در اختیار او قرار می‌گیرد و یا ضمن کار به آنها دسترسی پیدا می‌کند محرمانه تلقی نموده و از افشاء یا به کار بردن آنها در جهت خلاف منافع شرکت چه در طول مدت قرارداد و چه پس از خاتمه قرارداد جداً خودداری نماید و درصورت اثبات تخلف شرکت حق خود دانسته که از مجاری قانونی پیگیری نموده و مشاور نیز با توجه به حق دفاع نهایتا تسلیم رای قانونی باشد.

ماده 7 سایر شرایط:

فسخ قرارداد : هر یک از طرفین قرارداد می توانند با یک ماه اعلام کتبی قبلی در طول مدت قرارداد فسخ آن را اعلام نمایند. در این صورت مشاور تعهد می‌نماید که در زمان یک ماه ( توافق شده ) کلیه کارهای در دست اقدام و ناتمام را در حد مورد قبول شرکت به انجام رسانده و تحویل نموده ، سپس شرکت نیز کلیه مطالبات مشاور را تا پایان تسویه و پرداخت نماید.

ماده 8 نسخ قرارداد:

این قرارداد در دو نسخه که هر نسخه آن شامل 8 ماده و 1 تبصره می‌باشد و هر نسخه دارای ارزش و اعتبار یکسان و در حکم واحد هستند تنظیم و یک نسخه نزد شرکت و یک نسخه نزد مشاور می‌باشد .

مشاور نماینده شرکت
 

نام و نام خانوادگی

 

نام و نام خانوادگی

ناریخ و امضاء تاریخ و امضاء

                                                               

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

فایل :Image result word

کد خبر:7452