به نام خدا

قرارداد انجام خدمات مشاوره مالی

اين قــــرارداد بين شركت ……………………………………… به نمایندگی آقای ………………………….. كه در اين قرارداد به اختصار شركت ناميـــده مي­شود از يك طرف و آقاي ……………………….. فرزند ……………… دارنده کد ملی شماره ……………………………. صــــادره از …………………… متولد ………………………  به نشاني …………………………………………………………………… و تلفن ……………………………… از طرف ديگر كه در اين قرارداد و به اختصار ، مشاور ناميده مي‌شود طبق قرارداد و شرايط ذيل منعقد مي‌شود

ماده 1 موضوع قرارداد :

استفاده از خدمات مشاور در زمينه امور مالیاتی و نظارت بر کلیه امور مالیاتی و تهیه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده دوره های 3 ماهه و صورت معاملات فصلی و دفاتر قانونی مربوط به سال مالی شرکت…………………………..

ماده 2 مدت قرارداد:

مدت اين قرارداد از تاريخ …………………. منعقد و به مدت …………….. ماه به صورت مشاوره­اي است كه در صورت توافق طرفین قابل تمديد مي‌باشد.

ماده 3 مبلغ حق الزحمه:

3-1 مبلغ حق الزحمه براي انجام خدمات مشاوره‌اي موضوع قرارداد ماهیانه …………………………ريال (………………….. ریال) مي‌باشد كه در قبال تاييد شركت ، به مشاور قابل پرداخت مي‌باشد ، ضمناً در طول اجراي موضوع قرارداد نيز به نسبت خدمات ارائه شده حق الزحمه قابل پرداخت است.

3-2 مبلغ حق الزحمه و ایاب و ذهاب براي شرکت در هر جلسه به همراه تنظیم لوایح دفاعی در هیاتهای بدوی و حل اختلاف مالیات و بیمه که مربوط به دوره های مالی قبل از مدت قرارداد است مبلغ ……………………….. ريال (………………….. ریال) و  بدون در نظر گرفتن رای هیات از طرف شرکت به مشاور قابل پرداخت می باشد.

تبصره 1 : موضوع مرخصي و حق سنوات و ساير مزاياي حقوق و دستمزد مانند حق مسكن و اولاد و بن مشمول اين قرارداد نمي‌باشد و شركت هيچگونه تعهدي جز آنچه در متن اين قرارداد ذكر شده در مقابل مشاور ندارد.

ماده 4 محل خدمت:

مشاور متعهد است جهت ارائه خدمات مشاوره‌اي در محل شركت واقع در ………………………………………………………………………….. و یا هر محل دیگری که در محدوده شهر تهران از طرف شرکت اعلام میشود، حاضر و خدمات لازم را به شركت ارائه نمايد.

ماده 5 تعهدات شركت:

5-1 شرکت متعهد می گردد کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را به نحوی مطلوب و مقتضی و مورد تایید مشاور تهیه، بایگانی و در اختیار ایشان قرار دهد.

5-2 شرکت متعهد میگردد کلیه عملیات اجرایی مالی از جمله فاکتور یا صورت وضعیت ها، پرداخت حقوق و مالیات و بیمه را راسا انجام دهد و مستندات آن را به نحوی مطلوب بایگانی نماید.

5-3 شرکت متعهد میگردد حق الزحمه مشاور را بصورت ماهیانه ، در پایان سی روز از تاریخ آغاز قرارداد پرداخت نماید.

5-4 شرکت متعهد است درصورت نیاز به مشاور جهت حضور در جلسات مرتبط با ممیزی مالیاتی وحل اختلاف حداقل پانزده روز قبل از تاریخ مقرر، مشاور را در جریان قرارداده تا مستندات و هماهنگی های لازم تهیه شود.

ماده 6 تعهدات مشاور:

6-1  مشاور متعهد است اسناد و مدارک تهیه شده توسط نماینده شرکت را بر اساس استانداردهای حسابداری در دفاتر حسابداری شرکت ثبت و گزارشات مورد نیاز  شرکت را استخراج و تحویل نماینده ایشان نماید.

6-2 مشاور متعهد میگردد کلیه عملیات موضع قرارداد را در محل شرکت به انجام رساند و از خارج نمودن اسناد و مدارک خودداری نماید، مگر اینکه قبلا موضوع به اطلاع و توافق کتبی نماینده رسیده باشد، بایگانی اسناد حسابداری شرکت در محل شرکت صورت می پذیرد و پس از اتمام کار تحویل نماینده شرکت میشود.

6-3 مشاور موظف است که درجلسات مرتبط با ممیزی مالیاتی و حل اختلاف مربوط به دوره مالی مدت قرارداد ( حتی بعد از اتمام قرارداد ) حضور بهم رسانیده و مدارک و مستندات اداره دارائی را تهیه و همراه با لوایح دفاعیه خود دراختیار سازمان مربوطه قراردهد.

6-4 مشاور متعهد است اطلاعات و گزارشات مورد نیاز جهت حسابرسی را در موعد مقرر تهیه و در اختیار حسابرسان قراردهد.

6-5 مشاور متعهد است وظايف و امور مشورتي محوله موضوع ماده 1 كه از طرف شركت به وي محول مي‌شود به نحو احسن و در زمان مورد نياز شرکت به انجام رساند.

6-6 مشاور متعهد است كه مقررات ايمني ، حفاظتي و اداري شركت را دقيقاً رعايت نمايد.

6-7 مشاور متعهد مي‌گردد كليه آمار و اطلاعات مربوط به عمليات شركت را كه به اقتضاء و ضرورت اداري در اختيار او قرار مي‌گيرد و يا ضمن كار به آنها دسترسي پيدا مي‌كند محرمانه تلقي نموده و از افشاء يا به كار بردن آنها در جهت خلاف منافع شركت چه در طول مدت قرارداد و چه پس از خاتمه قرارداد جداً خودداري نماید و درصورت اثبات تخلف شرکت حق خود دانسته که از مجاری قانونی پیگیری نموده و مشاور نیز با توجه به حق دفاع نهایتا تسلیم رای قانونی باشد.

ماده 7 ساير شرايط:

فسخ قرارداد : هر يك از طرفين قرارداد مي توانند با يك ماه اعلام كتبي قبلي در طول مدت قرارداد فسخ آن را اعلام نمايند. در اين صورت مشاور تعهد مي‌نمايد كه در زمان يک ماه ( توافق شده ) كليه كارهاي در دست اقدام و ناتمام را در حد مورد قبول شركت به انجام رسانده و تحويل نموده ، سپس شرکت نیز کلیه مطالبات مشاور را تا پایان تسویه و پرداخت نماید.

ماده 8 نسخ قرارداد:

اين قرارداد در دو نسخه كه هر نسخه آن شامل 8 ماده و 1 تبصره مي‌باشد و هر نسخه داراي ارزش و اعتبار يكسان و در حكم واحد هستند تنظيم و يك نسخه نزد شرکت و يك نسخه نزد مشاور مي‌باشد .

مشاور نماينده شركت
 

نام و نام خانوادگي

 

نام و نام خانوادگي

ناريخ و امضاء تاريخ و امضاء

                                                               

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

فایل :Image result word

کد خبر:7452