بموجب بند ز تبصره ۸ قانون بودجه ۹۸ 

در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.

 

مطالبه مالیات ارزش افزوده قبل از پرداخت کارفرما ممنوع میباشد

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۹۵۷۴