ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

در بند ماده (۲) دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ عبارت ابلاغ شخص مودی جایگزین عبارت ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ ق.م.م می شود .       اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی نویسنده:...

ادامه مطلب ...