به پیوست تصویر آیین نامه استخراج رمز دارایی ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۱۴۵۵/ت/۵۹۳۶۸ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات محترم وزیران برای اجرا ارسال می شود .

مطابق ماده ۱۱ آیین نامه مزبور ،”مراکز استخراج رمز دارایی  در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس  ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور باز گردانند ، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد “.

 

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2022/12/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر :۱۰۳۶۸