در بند ماده (۲) دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ عبارت ابلاغ شخص مودی جایگزین عبارت ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ ق.م.م می شود .

 

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2022/08/2001401535.jpg

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر :۱۰۲۳۲