مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در راستای صیانت از حقوق مردم و دولت، شورای حقوقی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل می‌شود.

 به نقل از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی اظهار داشت: در صدد هستیم برای حفاظت و صیانت از حقوق مردم، دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، شورای حقوقی سازمان را تشکیل داده و راه‌اندازی کنیم.

او با بیان اینکه در این شورا از بهترین روش ها برای احقاق حق بهره خواهیم برد، خاطرنشان کرد: افراد متنفذ و خبره از دستگاه‌های قضائی و نظارتی در این شورا حضور خواهند یافت تا با وحدت رویه بهترین دفاعیه‌ها را برای استیفای حقوق مردم و دولت انجام دهیم.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پایان با این توضیح که سازمان در موارد حقوقی و قضائی در شرایطی مطلوب قرار دارد، تصریح کرد: راه‌اندازی شورای حقوقی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کمکی بزرگ و شایسته در راه تحقق شعار محوری سازمان (امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت) است که می‌تواند در بسیاری امور راهگشا باشد.

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر :۱۰۲۹۳