هنگام دریافت تسهیلات مالی
وجه نقد X معادل وجه نقد دریافتی
پیش پرداخت بهره سنوات آتی X معادل سود و کارمزد سنوات آتی
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت X معادل حصه کوتاه مدت اصل وام
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت X معادل حصه بلندمدت اصل وام
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی X معادل سود و کارمزد سنوات آتی

شرکتی در آبان سال مالی ۱۳۸۵ تسهیلاتی به مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال به نرخ ۱۰% دریافت می کند. سود و کارمزد سنوات آتی تسهیلات برابر ۱۰۰ ریال می باشد. در تاریخ دریافت وام از تسهیلات مزبور ۷۰۰ ریال کوتاه مدت می باشد.
ثبت شماره ۱)
وجه نقد ۱۰۰۰ معادل وجه نقد دریافتی
پیش پرداخت بهره سنوات آتی ۱۰۰ معادل سود و کارمزد سنوات آتی
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت ۷۰۰ معادل حصه کوتاه مدت اصل وام
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت ۳۰۰ معادل حصه بلندمدت اصل وام
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی ۱۰۰ معادل سود و کارمزد سنوات آتی

هنگام پرداخت اقساط و تحقق بهره به صورت همزمان
ثبت پرداخت قسط
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت X معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی X معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات
وجوه نقد X

ثبت تحقق بهره
هزینه های مالی X معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی X

در واقع هنگام انعکاس در ترازنامه پیش پرداخت بهره سنوات آتی به عنوان سود و کارمزد سنوات آتی از مانده تسهیلات کسر شده و مبلغ خاص در ترازنامه منعکس می شود.
از مبلغ اصل تسهیلات مزبور در طی دوره ۲۰۰ ریال پرداخت می گردد.
علاوه بر این شرکت ۱۵ ریال بهره مربوط به سال ۱۳۸۵ را شناسایی و تماماً پرداخت می کند.
ثبت شماره ۲)
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت ۲۰۰ معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی ۱۵ معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات
وجوه نقد ۲۱۵

ثبت شماره ۳)
هزینه های مالی ۱۵ معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی ۱۵
دوستان دقت کنید که در حال حاضر مانده خالص تسهیلات برابر ۸۰۰ و مانده پیش پرداخت سود سنوات آتی برابر ۸۵ می باشد.
تغییر طبقه بندی از بلندمدت به کوتاه مدت
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت X
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت X

در تاریخ ترازنامه از مبلغ تسهیلات ۷۵۰ ریال کوتاه مدت می باشد.
بنابراین باید طی یک ثبت این تغییر طبقه بندی را باید انجام داد.
ثبت شماره ۴)
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت ۲۵۰
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت ۲۵۰

سال مالی ۱۳۸۶

از مبلغ اصل تسهیلات مزبور در طی دوره ۲۵۰ ریال پرداخت می گردد.
علاوه بر این شرکت ۴۵ ریال بهره مربوط به سال ۱۳۸۶ را شناسایی ولی به علت سررسید نشدن قسط در سال ۱۳۸۶ (سررسید قسط در سال ۱۳۸۷ می باشد) مبلغ بهره پرداختی شرکت ۳۵ ریال است.
ثبت شماره ۵)
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت ۲۵۰ معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی ۳۵ معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات
وجوه نقد ۲۸۵

ثبت شماره ۶)
هزینه های مالی ۳۵ معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی ۳۵

هنگام تحقق بهره بدون پرداخت آن در پایان سال مالی ۱۳۸۶

ثبت شماره ۷)
هزینه های مالی ۱۰ معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی ۱۰

دوستان دقت کنید که در حال حاضر مانده تسهیلات برابر ۵۵۰ و مانده پیش پرداخت سود سنوات آتی برابر ۴۰ می باشد.
در تاریخ ترازنامه تسهیلات تماماً کوتاه مدت می باشد.
ثبت شماره ۸)
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت ۵۰
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت ۵۰

سال مالی ۱۳۸۷
دوستان فرض کنید اتفاقات زیر در سال مالی ۱۳۸۷ رخ بدهد.
بازپرداخت مابقی تسهیلات مالی دریافت شده در سال ۱۳۸۵
دریافت وام به مبلغ ۴۰۰ ریال در پایان سال مالی ۱۳۸۷ که از این بابت هیچ گونه بهره ای شناسایی نشده است. سود و کارمزد سنوات آتی این وام ۸۰ ریال می باشد و قرار است که ۳ سال دیگر در یک قسط پرداخت شود.
ثبت شماره ۹)

تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت ۵۵۰ معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی ۵۰ معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات
وجوه نقد ۶۰۰

ثبت شماره ۱۰)
هزینه های مالی ۴۰ معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی ۴۰

ثبت شماره ۱۱)
وجوه نقد ۴۰۰ معادل وجه نقد دریافتی
پیش پرداخت بهره سنوات آتی ۸۰ معادل سود و کارمزد سنوات آتی
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت ۴۰۰ معادل حصه بلندمدت تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی ۸۰

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۸۷۷۱