سازمان حسابرسی طی نامه ای صورتهای مالی تلفیقی گروه همراه با صورتهای مالی شرکت اصلی و نیز صورتهای مالی جداگانه شرکت نمونه که براساس آخرین استانداردهای حسابداری و با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار تهیه شده را ابلاغ کرد.

شماره ۹۴۲۸۶۱۷ مورخ ۹۴/۱۲/۲۲

بخشنامه به تمام مدیران محترم حسابرسی

پیرو بخشنامه شماره ۹۳۳۰۴۷۱ مورخ ۲۷/۱۲/۹۳ به پیوست صورتهای مالی تلفیقی گروه همراه با صورتهای مالی شرکت اصلی و نیز صورتهای مالی جداگانه شرکت نمونه که براساس آخرین استانداردهای حسابداری و با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار تهیه شده و برپایه نظرات دریافت شده نهایی گردیده برای استفاده تقدیم میگردد.

ومن ا…توفیق

اکبر سهیلی پور

حسابداری و حسابرسی

کد خبر:6706