شیوه افشای مفاد پیمانهای‌ بلندمدت‌ در ترازنامه‌ طبق استاندارد ۹ حسابداری ایران بدین شرح می باشد:
➖ مازاد درآمد شناسایی‌ شده‌ انباشته‌ پیمان‌ بر مبالغ‌ دریافتی‌ و دریافتنی‌ بابت‌ پیشرفت‌ کار تا تاریخ‌ ترازنامه‌ باید به عنوان‌ مبلغ‌ قابل‌ بازیافت‌ پیمان‌ طبقه‌ بندی‌ گردد و به طور جداگانه‌ تحت‌ سرفصل‌ حسابهای‌ دریافتنی‌ منعکس‌ شود.
➖ پیش‌دریافت‌ پیمان‌ (یعنی‌ بخشی‌ از مبالغ‌ دریافتی‌ توسط‌ پیمانکار که‌ کار مربوط‌ به‌ آن‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ انجام‌ نشده‌ است‌) باید در سرفصل‌ پیش‌دریافتها در ترازنامه‌ منظور شود.
➖مخارج‌ تحمل‌ شده‌ انباشته‌ پس‌ از کسر مبالغ‌ هزینه‌ شناسایی‌ شده‌ انباشته‌ (خالص‌ بهای‌ تمام‌ شده‌) و به‌ کسر زیانهای‌ قابل‌ پیش‌بینی‌، به عنوان‌ مانده‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌ طبقه‌بندی‌ و به طور جداگانه‌ تحت‌ سرفصل‌ پیمانهای‌ درجریان‌ پیشرفت‌ در ترازنامه‌ منعکس‌ گردد.
➖ مازاد ذخیره‌ زیانهای‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ بر مخارج‌ تحمل‌شده‌ انباشته‌ (پس‌ از کسر مبالغ‌ هزینه‌ شناسایی‌ شده‌ انباشته‌) باید به عنوان‌ ذخیره‌ زیانهای‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ طبقه‌بندی‌ و تحت‌ سرفصل‌ ذخایـر در ترازنامه‌ منعکس‌ شود.
➖ مبلغ‌ سپرده‌های‌ کسر شده‌ قابل‌ استرداد از قبیل‌ سپرده‌ حسن‌ انجام‌ کار و سپرده‌ بیمه‌ باید تحت‌ سرفصل‌ حسابهای‌ دریافتنی‌ در ترازنامه‌ منعکس‌ شود.

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

کد خبر : ۹۹۴۳